תקנון סוזוקי

Skip To Content
 

מבצע חודש פברואר 2024

תקנון מבצע ימי מכירות JAPAN DAYS  - פברואר 2024 

מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ

1. תיאור המבצע

לקוחות זכאים (כהגדרתם בסעיף ‏5 להלן) אשר ירכשו ממכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ, ח.פ. 513619601 (להלן: "מכשירי תנועה" או "היבואן") רכב חדש (כהגדרתו בסעיף ‏2.2 להלן), במשך ימי המכירות, יהיו זכאים ליהנות מההטבות המפורטות בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 

2. הגדרות

2.1 לקוח – אדם פרטי אשר ירכוש רכב חדש ממכשירי תנועה, בהתאם להסכם הזמנת הרכב המופק על-ידי מכשירי תנועה, ויעמוד במלוא ההתחייבויות על-פי הסכם הזמנת הרכב;

2.2    רכב חדש/רכבים חדשים – רכב חדש מדגם סוזוקי אשר מיובאים ונמכרים על-ידי מכשירי תנועה ואשר יירכשו על-ידי לקוח. 

2.3    רכב משומש – רכב של לקוח, המהווה את אחד הדגמים המשתתפים במבצע כמפורט להלן בתקנון זה ועומד בכל הקריטריונים המפורטים בפרק טרייד אין להלן, בגינו מבקש הלקוח לבצע עסקת טרייד אין, במסגרת עסקה לרכישת רכב חדש ממכשירי תנועה; 

3. תקופת המבצע

3.1. המבצע יהיה בתוקף במשך כל ימי המכירות, שתחילתם ביום 18.2.2024 וסיומם ביום 8.3.2024 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). 

3.2.  על אף האמור לעיל, היבואן רשאי בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ו/או להודיע על סיומו בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לדין. כל שינוי במבצע ייחשב לחלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3.3. במקרה שהמבצע הופסק לפני תום תקופת המבצע, המבצע ימשיך לחול ביחס ללקוחות זכאים ששילמו את מלוא התמורה בגין הרכב בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או לקוחות זכאים שחתמו על הסכם הזמנה מחייב.

4. הרכבים המשתתפים במבצע 

4.1. ההטבות במבצע חלות על כלי רכב חדשים מתוצרת SUZUKI, מהדגמים המפורטים בתקנון זה להלן, המיובאים ומשווקים על ידי היבואן, בין אם נמצאים במלאי בתקופת המבצע ובין אם לא (לעיל ולהלן: "הרכבים המשתתפים במבצע").

איגניס אוטומטי

 

סוויפט אוטומטי

 

אס-קרוס אוטו' GLX 2X4

אס-קרוס אוטו' GLX 4X4

אס-קרוס אוטו' GLXV 2X4

אס-קרוס אוטו' GLXV 4X4

 

ויטארה 1.4 טורבו אוטו' GLX

ויטארה 1.4 טורבו אוטו' GLX דו גווני

ויטארה 1.4 טורבו אוטו' GLXV

ויטארה 1.4 טורבו אוטו' GLXV דו גווני

 

ג'ימני אוטומטי

4.2. מינימום 300 רכבים במלאי (מדגמים שונים), לפחות 5 רכבים מכל דגם. מלאי הרכבים וצבעי הרכבים המוצעים הינו מוגבל והקצאתם הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

5. לקוחות הזכאים להשתתף במבצע (לעיל ולהלן: "לקוח זכאי")

הזכאים להשתתף במבצע הם לקוחות שבתקופת המבצע יזמינו רכב מהרכבים המשתתפים במבצע מהיבואן, בהתאם לתנאי תקנון זה ולתנאים הבאים במצטבר:

5.1.      הלקוח הינו תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה תקף.

5.2.  הלקוח יחתום על הסכם הזמנת רכב בתקופת המבצע.

5.3. הלקוח ישלם במועד פתיחת ההזמנה את דמי המקדמה עבור פתיחת ההזמנה (בסך של 2,000 ₪). 

5.4.  הלקוח ישלם את מלוא התמורה בגין הרכב וימסור את כל המסמכים הדרושים בהתאם לתנאי הסכם הזמנת הרכב, אך בכל מקרה, לא יאוחר מיום 7 ימי עסקים.

5.5. הלקוח אינו אחד מאלה: חברה להחכרת כלי רכב (ליסינג), חברה להשכרת כלי רכב, חברה עם צי רכב של מעל ל - 5 כלי רכב, רוכש את הרכב על מנת שישמש כמונית או כרכב ללימוד נהיגה.

6. מועד מסירת הרכב 

מסירת הרכב ללקוח זכאי תבוצע במועד הנקוב בהסכם ההזמנה. 

7. אספקה מהירה

לקוחות זכאים אשר ירכשו את אחד הרכבים המפורטים להלן באחד מהצבעים המפורטים לצידם וישלמו את מלוא התמורה, כהגדרתה בהסכם ההזמנה, במזומן במועד ההזמנה, יוכלו ליהנות מאספקה מהירה של הרכב החדש (קרי עד 13 ימים מיום תשלום מלוא התמורה, כאמור בהסכם ההזמנה).

 

איגניס אוטומטי – לבן, כסוף, אפור, שחור, כחול, אדום, ירוק, קרם.

סוויפט אוטומטי – לבן, כסוף, אפור, אדום, שחור.

אס-קרוס אוטומטי GLX 2X4 – לבן, כסוף.

אס-קרוס אוטומטי GLXV 4X2 – לבן, כסוף, שחור. 

אס-קרוס אוטומטי GLXV 4X4 – לבן, כסוף, שחור, אפור.

ויטארה 1.4 טורבו אוטומטי GLX – לבן, כסוף, אפור, אדום, טורקיז.

ויטארה 1.4 טורבו אוטומטי GLX דו גווני – קרם/שחור, אדום/שחור.

ויטארה 1.4 טורבו אוטומטי GLXV – לבן, כסוף, אפור.

ויטרה 1.4 טורבו אוטומטי GLXV 4*4 דו גווני – לבן, כסוף, אפור.

ג'ימני אוטומטי GLX- לבן, שחור, ירוק.

8. ההטבות הכלולות במבצע ותנאיהן

לקוחות זכאים יהיו רשאים ליהנות במקביל מכל אחת משתי ההטבות המפורטות להלן, בהתאם וכפוף לתנאי ההטבות כמפורט להלן:

8.1. עסקת המימון

8.1.1. לקוח שירכוש רכב חדש, בתקופת המבצע, ויחתום עם מכשירי תנועה על הסכם לרכישת רכב חדש, יהיה זכאי ליהנות ממימון על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הגורם המממן"), עד לסכום של 30,000 ₪, לתקופה בת 36 חודשים, ללא ריבית וללא הצמדה (להלן: "עסקת המימון"). מובהר כי מינימום מימון 10,000 ₪ (לא ניתן לקבל מימון בסכום של פחות מ- 10,000 ₪).

8.1.2. עסקת המימון, תבוצע על-ידי הגורם המממן ותהיה כפופה לכל התנאים הבאים: (1) לאישורו והסכמתו של הגורם המממן להעניק מימון ללקוח ולפי תנאיו;  (2) חתימה על הסכם עם הגורם המממן; (3) המצאת מסמכים, ערבויות ובטוחות נדרשים לשביעות רצונו של הגורם המממן.

8.1.3. יתרת המימון ישולם ב- 36 תשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה. 

8.1.4. אחריות וביצוע עסקת המימון הינם של הגורם המממן, בהתאם לשיקול דעתו, באחריותו הבלעדית וכפוף לתנאיו. מכשירי תנועה אינה אחראית לעסקת המימון מעבר להפניית הלקוח אל הגורם המממן.      

8.1.5.    מכשירי תנועה תשא בדמי רישום שעבוד ברשם המשכונות בגובה בין 180 ₪ - 220 ₪ לרכב חדש, בהתאם לגובה עסקת המימון ("להלן: "אגרת רישום שעבוד"). יובהר כי בשלב ראשון הלקוח יישא באגרת רישום השעבוד אך הסכום ששילם עבור אגרת רישום שעבוד, יקוזז ממלא הסכום שישלם עבור הרכב החדש.

8.1.6. תהליך קבלת המימון יהיה כלהלן:

8.1.6.1 לקוח שיגיע לסניף או לסוכנות ויהיה מעוניין לבצע עסקת מימון במסגרת המבצע, ימסור את פרטיו לנציג המכירות. נציג המכירות יעביר את פרטי הלקוח (שם + משפחה + ת.ז + מספר טלפון נייד ליצירת קשר ) לסניף הרלוונטי של הגורם המממן.

8.1.6.2 הגורם המממן יבצע בדיקה ראשונית לאישור עסקת המימון עבור הלקוח.

8.1.6.3 אם יתקבל אישור הגורם המממן לביצוע עסקת המימון, יופנה הלקוח לסניף הרלוונטי כאשר תימסר לו המלצה/הפניה מאת מכשירי תנועה חתומה בידי מורשים מטעם מכשירי תנועה.

8.1.6.4 כאשר יגיע הלקוח לגורם המממן יידרש לחתום עם הגורם המממן על מסמכי המימון וכן לשלם את אגרת רישום שעבוד המוזכרת לעיל בסעיף 8.1.5. כאמור לעיל בסעיף 8.1.5, אגרת רישום השעבוד תקוזז מהסכום הסופי אשר ישולם על-ידי הלקוח עבור הרכב החדש שירכוש.

8.1.7. אין לראות בנתונים משום המלצה או הבעת דעה בנוגע לכדאיות רכישת רכב חדש ממכשירי תנועה באמצעות עסקת המימון.

8.1.8. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

8.1.9. מחירי הרכבים החדשים במזומן, כולל מע"מ וכולל אגרת רישוי לשנה הראשונה: 

איגניס אוטו' - מחיר במזומן החל מ 114,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 1,619 ₪

סוויפט אוטו' - מחיר במזומן החל מ 122,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 1,619 ₪

אס-קרוס אוטו' GLX 2X4 - מחיר במזומן החל מ 154,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 1,923 ₪

אס-קרוס אוטו' GLX 4X4 - מחיר במזומן החל מ 165,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 2,266 ₪

אס-קרוס אוטו' GLXV 4X2 - מחיר במזומן החל מ 164,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 2,266 ₪

אס-קרוס אוטו' GLXV 4X4 - מחיר במזומן החל מ 174,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 2,266 ₪

ויטרה 1.4 טורבו אוטו' GLX - מחיר במזומן החל מ 154,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 1,923 ₪

ויטרה 1.4 טורבו אוטו' GLX דו גווני - מחיר במזומן החל מ 157,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך

 1,923 ₪.

ויטרה 1.4 טורבו אוטו' GLXV -מחיר במזומן החל מ 162,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 2,266 ₪

ויטרה 1.4 טורבו אוטו' GLXV דו גווני -מחיר במזומן החל מ 165,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך

 2,266 ₪.

ויטרה 1.4 טורבו אוטו' GLXV 4*4 דו גווני -מחיר במזומן החל מ 174,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי

בסך 2,266 ₪.

ג'ימני אוטו' GLX- מחיר במזומן החל מ 166,990 ₪ בתוספת אגרת רישוי בסך 2,266 ₪

            

8.2.  טרייד אין במחיר מחירון

8.2.1. במשך תקופת המבצע יוכל לקוח ליהנות מעסקת טרייד אין, בהתאם לדגמי כלי הרכב המשומשים המפורטים להלן, לפיה תרכוש מכשירי תנועה או סוכן מורשה טרייד אין שלה, בהתאם לרשימה המצורפת לתקנון זה כנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מהלקוח את הרכב המשומש העומד באופן מלא בתנאים שלהלן, ותמכור ללקוח רכב חדש מתוצרת סוזוקי, הכל כפוף לתנאים שלהלן.

8.2.2.    כלי הרכב המשומשים המשתתפים במבצע, יכולים שיהיה אחד מאלה:

8.2.2.1   סוזוקי סוויפט GLX , שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.2  סוזוקי ויטרה GLX , שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.3  סוזוקי סוויפט , GLX שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.4  סוזוקי איגניס GLX , שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.5   סוזוקי קרוסאובר GLX , שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.6  סוזוקי באלנו GLX , שנת עלייה לכביש 2017 עד 2020

8.2.2.7  טויוטה קורולה, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.8   טויוטה יאריס, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.9 מזדה 2, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.10  מזדה 3, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.11  הונדה סיוויק, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 201-2020. 

8.2.2.12 מזדה cx5, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2018-2020. 

8.2.2.13  מזדה 6, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.14  סיאט ארונה, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2019. 

8.2.2.15    סיאט לאון, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2016-2019. 

8.2.2.16 סקודה פאביה, כל הדגמים, שנת עלייה לכביש בין השנים 2017-2020. 

 

8.2.3.    תנאים לעסקת טרייד אין:

8.2.3.1   המבצע חל על רכב משומש מהרשימה בסעיף 8.2.2 לעיל, שמוכרו לסוזוקי הוא בעליו הראשון, מיד ראשונה פרטית ו/או רכב מליסינג ו/או רכב אשר היה רשום על שם חברה (לא כולל רכב ששימש ללימוד נהיגה ו/או לרכב ששימש כמונית) וכחלק מעסקה לרכישת רכב חדש של סוזוקי. מכשירי תנועה תרכוש את הרכב המשומש מהרשימה דלעיל אם לא היה מעורב בתאונה, במצב מכני וחיצוני סביר, ובתנאי שהוא נקי מעיקולים ו/או שעבודים.

8.2.3.2   מחיר הרכב המשומש שיוסכם בין הלקוח לבין מכשירי תנועה, ישמש כזיכוי על חשבון מחיר הרכב החדש.

8.2.3.3   הצעת מחיר מחירון עבור הרכב המשומש כפופה לבדיקת הרכב המשומש במכון בדיקה מוסמך ולמציאתו תקין בהתחשב בגילו ובמספר הקילומטרים שנסע. במקרה שיתגלו ברכב המשומש ליקויים, תופחת עלות תיקונם ממחיר הטרייד אין עבור הרכב המשומש.

8.2.3.4   מחיר הרכב המשומש לא יהיה גבוה ממחיר הרכב החדש.

8.2.3.5   מחיר הרכב המשומש לא יהיה גבוה ממחיר המחירון שלו על- פי מחירון "לוי יצחק" לרכבים משומשים, כפי שיהיה בתוקף ביום מסירת הרכב המשומש למכשירי תנועה, ולאחר מלוא ההפחתות הרלוונטיות, לרבות בגין מספר הק"מ שנסע ומצבו הפיסי והכללי. והכל, כפוף לשיקוליה המסחריים הסבירים של מכשירי תנועה. מחיר הרכב המשומש לא יכלול תוספת בגין "חודשי עליה לכביש". 

8.2.3.6   את הזמנת הרכב החדש (אם נמצא במלאי) יש לבצע בתקופת המבצע בלבד ולשלם את מלוא התשלום עבור הרכב החדש, אם הרכב החדש לא נמצא במלאי, יידרש הלקוח לשלם את מלוא התשלום תוך 7 ימי עסקים מיום שמכשירי תנועה הודיעה לו שהרכב הגיע לארץ. 

8.2.3.7   תנאי נוסף להשתתפות הרכב המשומש במבצע טרייד אין, יהיה כי לרכב המשומש רישיון רכב בתוקף לתקופה מינימלית בת 3 חודשים שתחילתה במועד מסירתו למכשירי תנועה (להלן: "תקופת הרישיון המינימלית"). אם לרכב המשומש רישיון רכב בתוקף לתקופה קצרה מהתקופה המינימלית, תופחת עלות אגרת רישיון הרכב היחסית ממחיר הרכב המשומש, בהתאם להפרש בין תקופת הרישיון שנותרה לתקופה המינימלית.

8.2.3.8   במועד מסירת הרכב המשומש למכשירי תנועה ימסור הלקוח למכשירי תנועה את ספר הטיפולים של הרכב המשומש מסודר על פי הוראות היצרן, בצירוף שני מפתחות ושני שלטים תקינים. במקרה של חוסר באחד או יותר מהפריטים המפורטים בסעיף זה, תופחת עלות הפריט/ ים החסר/ים ממחיר הטרייד אין של הרכב המשומש. הלקוח יחתום על מסמך לפיו יש לו את הפריטים האלו בזמן הסכם הזמנת הרכב. 

8.2.3.9   מועד מסירת הרכב המשומש: אם נמסר הרכב המשומש למכשירי תנועה עד ליום ה- 20 בחודש הרלוונטי, יחושב מחיר הרכב המשומש בהתאם למחירון לוי- יצחק התקף ביום מסירת הרכב המשומש כאמור. אם נמסר הרכב המשומש למכשירי תנועה לאחר היום ה- 20 בחודש הרלוונטי ולפני שפורסם מחירון לוי יצחק מעודכן לחודש העוקב, מחיר הרכב המשומש יחושב לפי מחירון לוי יצחק של החודש העוקב.

8.2.3.10 רשימת האתרים בהם ניתן לבצע עסקת טרייד אין מפורטים בנספח א לתקנון זה. 

 

תנאים כלליים

9. השימוש בתקנון הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. 

10. השתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה. מימוש ההטבות הכלולות במבצע (כולן או חלקן) תיחשב ותהווה קבלה והסכמה מצד הלקוח להוראות תקנון זה, על כל תנאיו.

11. המחירים כוללים מע"מ.

12. ההטבות הניתנות במסגרת המבצע אינן ניתנות להחזר, שינוי או המרה כלשהי, לא בכסף לא בשווה כסף ולא בכל מוצר או שירות אחר.

13. ההטבות הינן אישיות ללקוח ולא ניתנות למכירה או להעברה לצד שלישי או לשימוש עבור רכב שאינו הרכב נשוא הסכם הזמנת הרכב שבגינו הלקוח קיבל את ההטבות המפורטות בתקנון זה.

14.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים או מצגים אחרים כלשהם של היבואן בדבר המבצע או התנאים במסגרתו, לרבות בעיתונות הכתובה או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.

15. למרות האמור לעיל, אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתנאי הסכם הזמנת הרכב, אלא אם נאמר אחרת ובמפורש בתקנון זה.

16. היבואן שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו ובכפוף לדין.

17. אין כפל מבצעים או הנחות. ההטבות במבצע אינן מגיעות כתוספת לכל הטבה אחרת והן מבטלות כל מבצע, הטבה והנחה אחרת.

18. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

 

נספח א - מרכזי טרייד אין